Forskning

BDO's forskningsmæssige fokus

Forskning i sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling (BDO) sammenfattes under hovedtemaerne Bæredygtigt Design og Bæredygtig Omstilling, hvor førstnævnte fokusere på design- og innovationsprocesser i virksomheder og andre organisationer, mens forskningen i Bæredygtig Omstilling fokuserer på de økonomiske, institutionelle og systemiske betingelser for teknologi-, infrastruktur- og byudviklingen.

Metodisk arbejder BDO med fokus på kvalitative studier gennem bl.a. etnografiske studier, casestudier, aktionsforskning og ved forskellige former for interventioner. BDO’s forskere har alle en teknisk- og/eller samfundsvidenskabelig baggrund, fagligt forankret indenfor teknologi- og vidensskabsstudier (Science and Technology Studies).

Bæredygtigt Design og Omstilling konkretiseret

Under temaet Bæredygtigt Design og Omstilling arbejder sektionens medarbejdere med en række delemner:

 • Transitionsstudier med fokus på, hvordan nye konstellationer af aktører navigerer i udviklingsprocesser knyttet til ændringer af forsyningssystemer, klimatilpasning og ændringer i byernes infrastruktur
 • Bæredygtigt design af produkter, services og systemer
 • Co-design processer og brugerinddragelse i design- og omstillingsprocesser inden for f.eks. velfærdsteknologi
 • Borgerinddragelse og empowerment: Interventioner en anden tilgang til forskning
 • Brugerinddragelse og iscenesættelse af innovation og designprocesser i private og offentlige virksomheder
 • Bæredygtig produktion, distribution og forbrug
 • Grøn makroøkonomi og markedsdannelse, bl.a. ift. energisystemer

Aktuelle forskningsprojekter

Sektionens medarbejdere er pt. involveret i en række eksternt finansierede projekter, bl.a.:

 • ENERGISE
  I December 2016 startede et nyt stort EUH2020-finansieret projekt om bæredygtigt energiforbrug, social praksis og intervention. Projektet løber til slutningen af 2019. Charlotte Louise Jensen fra BDO er konsortiemedlem og  arbejdspakkeleder på WP2, som kortlægger muligheder og udfordringer i eksisterende europæiske ’bottom-up’ initiativer for bæredygtig energiforbrug. Arbejdspakken fokuserer på at undersøge forandringer i hverdagsliv og sociale praksisser, som genererer bestemte energiforbrug, samt muligheder for intervention i sociale praksisser og energiforbrug. Læs mere om projektet her http://energise-project.eu/  
 • EcoMac: Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling – kritiske og konstruktive perspektiver
 • Vand i Byer 2014-2018 – innovationsnetværk for klimatilpasning
 • IPower: Husholdningers rolle i forbindelse med udviklingen af intelligente og fleksible energisystemer
 • Bæredygtig produktion 3.0: Virksomheders omstilling til en cirkulær økonomi
 • WIND2050: Om lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter
 • TRANSIT: Social innovation og empowerment
 • UserTec: Om bruger praksisser og husholdningers energiforbrug
 • Future Land Management: Overblik over arealanvendelsen i Danmark og belysning af konflikter og kombinationsmuligheder samt reguleringsformer, der kan præge området i fremtiden.
 • Styr energien: Afprøvning af samarbejds- og forretningsmodeller, der skal gøre energibesparelse attraktivt for små virksomheder.
 • Saltskyl: Fuldskalaforsøg, der muliggør brug af lokal grundvandsressource til toiletskyl, herunder brugerundersøgelse og vurdering af påvirkning af vandforbruget.
 • Local implementation of energy strategies: Udvikling af strategier og vejledninger til at styrke konkret implementering af mål for øget energieffektivitet i lokalsamfund.
 • Building Stronger Universities: Et partnerskab med det overordnede mål at styrke Kathmandu Universitets kapacitet til at forestå studier og PhD-kurser af høj kvalitet inden for sociale, økonomiske og tekniske felter.
 • Innovation og inddragelsesprocesser i den offentlige sektor: Samarbejde med kommune om borgeres, brugeres og andre interessentes bidrag til udviklingen af fremtidens byer.
 • I-REMB: focuser på sammenhængen mellem teknologiske, lovgivningsmæssige og markedsmæssige udfordringer forbundet med skabelse af markeder for vedvarende energisystemer.